xổ số Hà Nội

Miền bắc

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

06/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
06/01
2022
Hà Nội
ĐB 9-2-15-3-10-7qm
98437
G.Nhất
25100
G.Nhì
22368
37271
G.Ba
88300
09721
07843
60532
26375
91059
G.Tư
8338
0498
7206
4444
G.Năm
8135
6179
9356
3436
8678
8451
G.Sáu
783
240
946
G.Bảy
95
72
77
30
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 06-01-2022

Hà Nội
0 060000
1
2 21
3 303536383237
4 40464443
5 565159
6 68
7 727779787571
8 83
9 9598

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 06-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 06-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
240
8300
5100
8451
9721
7271
72
0532
783
7843
4444
95
8135
6375
946
9356
3436
7206
77
8437
8678
8338
0498
2368
6179
1059

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

30/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
30/12
2021
Hà Nội
ĐB 12-5-2-13-9-14qd
62033
G.Nhất
86170
G.Nhì
66387
22954
G.Ba
85860
64501
10758
01578
50933
41644
G.Tư
8191
6435
2915
1993
G.Năm
2678
3667
6402
8797
4676
9669
G.Sáu
874
050
826
G.Bảy
45
02
57
35
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-12-2021

Hà Nội
0 020201
1 15
2 26
3 353333
4 4544
5 57505854
6 676960
7 7478767870
8 87
9 979193

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 30-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
050
5860
6170
8191
4501
02
6402
1993
0933
2033
874
1644
2954
45
35
6435
2915
826
4676
57
3667
8797
6387
2678
0758
1578
9669

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

23/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
23/12
2021
Hà Nội
ĐB 2-12-10-4-1-3pv
78708
G.Nhất
39168
G.Nhì
13761
89105
G.Ba
23621
29580
54680
14680
37600
55979
G.Tư
5511
2514
4271
7273
G.Năm
8798
5224
0699
1721
1017
9385
G.Sáu
787
277
958
G.Bảy
05
63
34
77
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 23-12-2021

Hà Nội
0 05000508
1 171114
2 242121
3 34
4
5 58
6 636168
7 77717379
8 8785808080
9 9899

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 23-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 23-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9580
4680
4680
7600
1721
5511
4271
3621
3761
63
7273
34
5224
2514
05
9385
9105
77
787
277
1017
958
8798
9168
8708
0699
5979

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

16/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
16/12
2021
Hà Nội
ĐB 12-8-13-14-6-1pm
43032
G.Nhất
62190
G.Nhì
86553
39034
G.Ba
88164
08915
88997
73970
71091
22920
G.Tư
2383
1532
7872
0168
G.Năm
9479
4217
0408
9817
5963
3325
G.Sáu
311
015
241
G.Bảy
29
11
67
26
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 16-12-2021

Hà Nội
0 08
1 111115171715
2 29262520
3 323432
4 41
5 53
6 67636864
7 797270
8 83
9 979190

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 16-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 16-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3970
2920
2190
11
311
241
1091
1532
7872
3032
5963
2383
6553
8164
9034
015
3325
8915
26
67
4217
9817
8997
0408
0168
29
9479

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

09/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
09/12
2021
Hà Nội
ĐB 8-1-14-11-2-9pd
34346
G.Nhất
19051
G.Nhì
87023
83795
G.Ba
78220
36843
65736
45773
96380
44961
G.Tư
8855
5668
0894
9875
G.Năm
2049
4800
4733
6292
7887
1521
G.Sáu
188
852
248
G.Bảy
24
12
49
33
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 09-12-2021

Hà Nội
0 00
1 12
2 24212023
3 3336
4 4948494346
5 525551
6 6861
7 7573
8 888780
9 929495

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 09-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 09-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4800
8220
6380
1521
4961
9051
12
852
6292
33
4733
6843
5773
7023
24
0894
8855
9875
3795
5736
4346
7887
188
248
5668
49
2049

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

02/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
02/12
2021
Hà Nội
ĐB 5-11-8-3-4-9nv
27587
G.Nhất
50645
G.Nhì
79067
60923
G.Ba
63031
28146
15696
99312
65915
66228
G.Tư
6734
2387
1842
6165
G.Năm
1141
0302
0383
9206
9080
7792
G.Sáu
402
014
250
G.Bảy
00
25
56
21
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 02-12-2021

Hà Nội
0 00020206
1 141215
2 25212823
3 3431
4 41424645
5 5650
6 6567
7
8 83808787
9 9296

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 02-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 02-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00
250
9080
21
1141
3031
402
0302
7792
1842
9312
0383
0923
014
6734
25
6165
5915
0645
56
9206
8146
5696
2387
9067
7587
6228

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

25/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • candykidphoto.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
25/11
2021
Hà Nội
ĐB 4-3-2-6-14-9nm
64313
G.Nhất
28994
G.Nhì
65124
50348
G.Ba
13101
67857
72232
05175
52084
25433
G.Tư
8885
3201
6746
5644
G.Năm
5395
9270
4315
6236
3755
2130
G.Sáu
792
890
523
G.Bảy
52
59
36
55
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 25-11-2021

Hà Nội
0 0101
1 1513
2 2324
3 3636303233
4 464448
5 52595557
6
7 7075
8 8584
9 92909594

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 25-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 25-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
890
9270
2130
3201
3101
52
792
2232
523
5433
4313
5644
2084
5124
8994
55
5395
4315
3755
8885
5175
36
6236
6746
7857
0348
59

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 11-01-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85  ( 15 ngày )
12  ( 13 ngày )
15  ( 12 ngày )
80  ( 11 ngày )
42  ( 9 ngày )
66  ( 8 ngày )
74  ( 7 ngày )
76  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )
70  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
92  ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

85  ( 15 ngày )
12  ( 13 ngày )
15  ( 12 ngày )
80  ( 11 ngày )
42  ( 9 ngày )
66  ( 8 ngày )
74  ( 7 ngày )
76  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )
70  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
92  ( 6 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

35 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
07 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 0
0 5 Lần 0
7 Lần 0
1 6 Lần 0
9 Lần 0
2 10 Lần 0
10 Lần 0
3 9 Lần 0
5 Lần 0
4 9 Lần 0
10 Lần 0
5 7 Lần 0
6 Lần 0
6 12 Lần 0
4 Lần 0
7 9 Lần 0
13 Lần 0
8 7 Lần 0
6 Lần 0
9 7 Lần 0
Thể thao game casino Trò poker Baccarat Bóng rổ Cá độ thể thao Tỉ số bóng đá Casino game poker Nền tảng cờ bạc poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game poker Trò chơi poker sòng bạc Baccarat